Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie œświadectwa dojrzałoœści.
Nagrodę tę przyznaje się uczniowi, który

  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole œśrednią ocen,
  • lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od wrzeœśnia do czerwca w danym roku szkolnym.


Rok szkolny 2018/2019

Natalia Olszewska klasa IV b


Rok szkolny 2017/2018

Natalia Olszewska klasa III b


Rok szkolny 2016/2017

Natalia Olszewska klasa II b


Rok szkolny 2015/2016

Weronika Wysocka klasa IV a

 


Rok szkolny 2014/2015

Weronika Wysocka klasa III a


Rok szkolny 2013/2014

Weronika Wysocka klasa II a

 


Rok szkolny 2012/2013

Weronika Wysocka klasa I a


Rok szkolny 2011/2012

Weronika Wocławek klasa II a

 


Rok szkolny 2010/2011

Anna Centarzyńska klasa II a


Rok szkolny 2009/2010

Anna Centarzyńska klasa I a

 


Rok szkolny 2008/2009

Barbara Soja klasa IV b

 


Rok szkolny 2007/2008

Monika Stoszek klasa IV b


Rok szkolny 2006/2007

Monika Stoszek klasa III b


Rok szkolny 2005/2006

Małgorzata Zarzeczna klasa IV b

 


Rok szkolny 2004/2005

Natalia Olszewska klasa II a

 


Rok szkolny 2003/2004

Agnieszka Cichoń klasa V c

 


Rok szkolny 2002/2003

Izabela Wojtaœś klasa V c
Elżbieta Kaczmarek klasa III tz

 


Rok szkolny 2001/2002

Izabela Wojtaœś klasa IV c
Anna Wiœniewska klasa II tz