Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Organizacja rekrutacji w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
w Technikum Nr 10 i Branżowej Szkole I stopnia Nr 7
na rok szkolny 2022/2023

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

rekrutacja elektroniczna
16 maja 2022 r. – 20 czerwca 2022 r.
(godz. 15:00)

postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
1 sierpnia 2022 r. – 3 sierpnia 2022 r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

24 czerwca 2022 r. – 13 lipca 2022 r.
sekretariat szkoły, godz. 8:00 –15:00


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
do 3 sierpnia 2022 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 lipca 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
do 11 sierpnia 2022 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
12 sierpnia 2022 r.


Wydanie przez ZSPS skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole (kandydat składa oświadczeni o wyborze Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 lub Technikum nr 10)

16 maja 2022 r. - 25 lipca 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
1 sierpnia 2022 r. - 17 sierpnia 2022 r.


Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

21 lipca 2022 r. - 28 lipca 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
16 sierpnia 2022 r. - 18 sierpnia 2022 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
19 sierpnia 2022 r. godz. 14.00


Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2022 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
25 sierpnia 2022 r.


Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Wniesienie do dyrektora ZSPS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Dyrektor ZSPS rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora ZSPS


Informacje o szkole i warunkach naboru można uzyskać:

telefonicznie (032) 256-94-69 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

Dodatkowe informacje: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.