Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Organizacja rekrutacji w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2021/2022

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora ZSPS obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 lutego 2021s r.


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

rekrutacja elektroniczna
17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
3 sierpnia 2021 r. – 5 sierpnia 2021 r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021 r.
sekretariat szkoły, godz. 8:00 –15:00


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
do 5 sierpnia 2021 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21 lipca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
do 13 sierpnia 2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
16 sierpnia 2021 r.


Wydanie przez ZSPS skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole (kandydat składa oświadczeni o wyborze Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 lub Technikum nr 10)

17 maja 2021 r. - 26 lipca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
3 sierpnia 2021 r. - 13 sierpnia 2021 r.


Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

23 lipca 2021 r. - 30 lipca 2021 r.
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
17 sierpnia 2021 r. - 20 sierpnia 2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
23 sierpnia 2021 r. godz. 14.00


Informacje o szkole i warunkach naboru można uzyskać:

telefonicznie (032) 256-94-69