Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Organizacja rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Technikum Nr 10, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7
i Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2024/2025

 

Technikum Nr 10

zawody:
technik technologii żywności, technik weterynarii

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7

zawody:
cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 4

zawód: technik technologii żywności


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

rekrutacja elektroniczna
13 maja 2024 r. – 17 czerwca 2024 r.
(godz. 15:00)

postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
22 lipca 2024 r. – 25 lipca 2024 r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21 czerwca 2024 r. – 5 lipca 2024 r.
sekretariat szkoły, godz. 8:00 –15:00


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach).

do 11 lipca 2024 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
do 1 sierpnia 2024 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
2 sierpnia 2024 r.


Wydanie przez ZSPS skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole (kandydat składa oświadczenie o wyborze Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 lub Technikum nr 10)

13 maja 2024 r. - 16 lipca 2024 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
22 lipca 2024 r. - 6 sierpnia 2024 r.


Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

12 lipca 2024 r. - 18 lipca 2024 r. godz. 15:00
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
2 sierpnia 2024 r. - 8 sierpnia 2024 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
9 sierpnia 2024 r. godz. 14.00


Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 23 lipca 2024 r.
postępowanie uzupełniające
(w przypadku wolnych miejsc)
14 sierpnia 2024 r.


Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Wniesienie do dyrektora ZSPS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Dyrektor ZSPS rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora ZSPS


Informacje o szkole i warunkach naboru można uzyskać:

telefonicznie (032) 256-94-69 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00