Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsps.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-28

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-27

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (powód: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, maja one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań (powód: zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  3. dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi (powód: dokumenty nieedytowalne)
  4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: dokumenty nieedytowalne)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mariola Weber, adres e-mail: sekretariat@zsps.szkola.pl, telefon: 32 256 94 69, 32 351 82 20.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: sekretariat@zsps.szkola.pl  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer: 32 256 94 69, 32 351 82 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

wejście do budynku nie posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

możliwe

Dostępność tłumacza języka migowego

brak