Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Organizacja rekrutacji w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych do pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej I stopnia
dla absolwentów gimnazjum do czteroletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej I stopnia

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora ZSPS obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 lutego 2019 r.


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

rekrutacja elektroniczna scentralizowana
13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
26 lipca 2019 r. - 30 lipca 2019 r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.

sekretariat szkoły, godz. 8.00 –15.00


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przew. KR czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
do 5 sierpnia 2019 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
20 sierpnia 2019 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie-zakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
21 sierpnia 2019 r.


Wydanie przez ZSPS skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole (kandydat składa oświadczenie o wyborze Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 lub Technikum nr 10)

16 lipca 2019 r. - 18 lipca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
21 sierpnia 2019 r. - 23 sierpnia 2019 r.


Potwierdzenie przez rodziców kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16 lipca 2019 r. - 24 lipca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
21 sierpnia 2019 r. - 29 sierpnia 2019 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

25 lipca 2019 r.

postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
30 sierpnia 2019 r


Informacje o szkole i warunkach naboru można uzyskać:

telefonicznie (032) 256-94-69
lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00