Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

 • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
 • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
 • zdjęcie promujące zawód piekarz
 • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
 • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Historia naszej szkoły


Dzisiejszy Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ma za sobą ponad pół wieku tradycji, której fundamentem była powołana do życia 13 VIII 1949 roku Szkoła Przemysłowa Śląskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego i Chemicznego.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było oddanie do użytku w 1951 roku nowego budynku szkolnego z pełnym wyposażeniem oraz nadanie placówce nazwy Technikum Przemysły Tłuszczowego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Rozwój szkoły i jej przeobrażenia warunkowane były aktualnymi potrzebami rynku pracy, zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych fachowców z wykształceniem zawodowym i technicznym, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami zasilali kadrę przemysłu spożywczego. Konsekwencją rozwojowych tendencji szkoły oraz systematycznego poszerzania oferty edukacyjnej było między innymi powstanie Zasadniczej Szkoły Przemysłu Mięsnego (1957), rozpoczęcie działalności Wydziału Zaocznego (1959), otwarcie Średniego Studium Zawodowego Nr 2, Liceum Zawodowego Nr 79 oraz Szkoły Przysposobienia Zawodowego (1979), uruchomienie technikum młodzieżowego na podbudowie szkoły zasadniczej (1990).
Rok 1994 był rokiem uroczystych obchodów 45-lecia szkoły połączonych z nadaniem jej imienia Józefa Rymera – I Wojewody Śląskiego.
Przeszłość i teraźniejszość naszej szkoły to również ciągły proces wzbogacania bazy dydaktycznej, modernizowania pomieszczeń lekcyjnych i pracowni, wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym młodzi ludzie mogą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania intelektualne, artystyczne i sportowe. W 1969 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Dwa lata później powstały nowe pracownie – chemiczna, fizyczna oraz biblioteka. W kolejnych latach wybudowano obiekt sportowy, otwarto laboratorium języków obcych, harcówkę, oddano do użytku kolejne pracownie specjalistyczne.
Lata 90-te oraz początek XXI wieku to okres szczególnie intensywnego rozwoju i aktywności szkoły na różnych płaszczyznach. Idąc z duchem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodzieży doprowadzono do powstania pracowni komputerowej, sali audiowizualnej, uruchomiono siłownię oraz pracownię żywienia zbiorowego. W roku 2002 na szczególną uwagę zasłużyła wielka inwestycja – otwarcie nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego boiska szkolnego. W tym samym roku gruntownie odnowiono również pracownię analityczną.

Działalność naszej placówki jest znana i doceniana w środowisku oświatowym i rzemieślniczym, o czym świadczy chociażby odznaczenie szkoły Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego przez Związek Rzemiosła Polskiego.
Prawdziwa historia tej szkoły to jednak nie tylko zmiany nazw, nowe profile, kierunki itp. Historia ZSPS pisana jest życiorysami naszych absolwentów.
Wśród nich jest między innymi poseł na Sejm RP dr Jan Klimek – wiceprzewodniczący Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,

 1. a także właściciele dużych zakładów przemysłu spożywczego:
  • Wojciech Dobija (Zakłady Mięsne w Żywcu),
  • Marian Duda (Zakłady Mięsne w Sosnowcu),
  • Henryk Kania (Zakłady Mięsne w Pszczynie),
  • Andrzej Stania (Prezes Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy - Zakłady Mięsne w Świerklan ach),
  • Piotr Poliwczak (Zakłady Mięsne w Mysłowicach),
  • Andrzej Serwatka (Zakłady Mięsne w Zabrzu).

  Historia szkoły to również jej dyrektorzy:

LATA 1950 - 1970
Dyrektor inż. Bolesław Kopciara


Funkcję dyrektora Technikum Przemysłu Spożywczego pełnił od 1950 roku. Pełniąc od 1952 roku funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Szkół w Katowicach-Szopienicach, przyczynił się do budowy i rozbudowy wielu szkół podstawowych. Był współinicjatorem budowy Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach-Szopienicach.

LATA 1970 - 1977
Dyrektor mgr Kazimierz Błoński


Funkcję swoją objął z dniem 1 stycznia 1970 roku. Od 10 lutego 1970 roku był członkiem Zespołu d/s Młodzieży Studiującej na terenie dzielnicy Katowice-Szopienice. Następnie 1 września 1972 roku został powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w skład którego wchodziło Technikum Przemysłu Spożywczego oraz Zaoczne Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach-Szopienicach.

LATA 1977 - 1992
Dyrektor mgr inż. Feliks Stępień


Pracujac w naszej szkole był najpierw kierownikiem wydziału w technikum młodzieżowym (od 1 września 1959 roku), potem w technikum zaocznym (od 1 września 1962 roku), a od 1 września 1972 roku pełnił funkcję wice-dyrektora w nowo powołanym Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. 1 grudnia 1977 roku Kurator Oświaty i Wychowania powołał mgr inż. Feliksa Stępnia na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach.

LATA 1992 - 2005
Dyrektor mgr inż. Danuta Wójcik


Od 1978 roku zatrudniona w ZSPS jako nauczyciel, następnie jako kierownik szkolenia praktycznego, później została wicedyrektorem Technikum dla Dorosłych, a w 1992 roku objęła stanowisko dyrektora naczelnego ZSPS. Jest współautorka programów autorskich do wprowadzania nowych kierunków szeroko profilowych w Technikum Przemysłu Spożywczego oraz organizatorem konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich (m.in. Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Przetwórstwa Mięsa), a także konferencji (Wojewódzka Konferencja Ekologiczna, Konferencja Chemików itp.). Dzięki staraniom Pani Dyrektor powstała nowoczesna pracownia komputerowa, siłownia, sala audiowizualna, pracownia żywienia zbiorowego oraz Izba Tradycji Regionalnej. W trakcie kadencji pani mgr inż. Danuty Wójcik szkoła otrzymała imię Józefa Rymera - I Wojewody Śląskiego.

LATA 2005 - nadal
Dyrektor mgr Bożena Zając


Pracuje w naszym Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego jako nauczyciel matematyki. W 2001 roku powierzono jej funkcję wicedyrektora Technikum Przemysłu Spożywczego dla Dorosłych. 1 września 2005 roku objęła stanowisko dyrektora szkoły.