Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ŚLĄSKIE.
ZAWODOWCY

specjalista ds jakości staży: Małgorzata Plesińska
specjalista ds jakości kursów i szkoleń: Aleksandra Cymerys


EGZAMINY
POPRAWKOWE

Harmonogram egzaminów poprawkowych
w roku szkolnym 2019/2020


BRANŻOWA
SZKOŁA
II stopnia

Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 4
EGZAMINY

Informacja dla zdających egzaminy zawodowe

EGZAMINY

Harmonogram egzaminów zawodowych 2020 w ZSPS


KANDYDAT

REKRUTACJA

Od 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie do szkoły.

    Wnioski można składać:
  • drogą elektroniczną – scan wniosku przesłany na adres mailowy zsps@alpha.pl (przy składaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy dostarczyć oryginał wniosku)
  • osobiście w szkole – w godzinach 9.15 – 15.00 – na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


WAŻNE

Wytyczne dla zdających dotyczące egzaminów przeprowadzanych w 2020 r. (maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku


ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Projekcie "Śląskie. Zawodowcy", realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach (jednego z partnerów projektu), w latach 2019 – 2022.
Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie.
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas I-III szkoły branżowej I stopnia i klas I-V techników, uczęszczających do placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe w branży spożywczej.
W ramach projektu organizowane są staże u pracodawców oraz kursy/szkolenia.

Katowicka Izba Rzemieślnicza zaprasza pracodawców do współpracy.

Kwiecień 2020
Konkurs czytelniczy

Wyniki konkursu czytelniczego z okazji Światowego Dnia Książki:
1 miejsce - Agnieszka Rabenda z klasy 4b
2 miejsce - Kinga Barańska z klasy 2 cp
3 miejsce - Nicola Larysz z klasy 1ag i Cynthia Sosińska z klasy 1ag
Gratulujemy!!!
A jeśli ktoś miałby ochotę się zrelaksować i poćwiczyć swój umysł – zapraszamy do zabawy:
Odgadnij tytuły przedstawione za pomocą emotikonów.

zobacz emotki

23 kwietnia 2020
Światowy Dzień Książki

W dniu Światowego Dnia Książki uczniowie klasy 2cp wraz z wychowawczynią zachęcali innych do czytania, przedstawiając swoje ulubione książki w ramach klasowej akcji „Czytam, polecam”. Polecaliśmy nasze ulubione lektury, krótko opisując fabułę i uzasadniając, dlaczego wato je przeczytać.

zobacz zdjęcia

2 kwietnia 2020
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Zdalnie też się da!
Klasa 2cp wzięła udział w super zajęciach z wychowawcą. Cel - pogłębiamy wiedzę, starając się zrozumieć. Okazujemy wparcie i akceptację, dołączając do akcji #PolskaNaNiebiesko.

zobacz zdjęcie


Klauzula informacyjna Facebook

Komisja socjalna